07 JS运算符介绍

217次阅读
没有评论

共计 879 个字符,预计需要花费 3 分钟才能阅读完成。

一. 算数运算符

 • + : 加
 • - : 减
 • * : 乘
 • / : 除
 • % : 取余
 • ++ : 自增
 • -- : 自减
var x = 5;
var y = 3;
var sum = x + y;
var sum2 = 4 + 5 + sum;
var en = x - y;
var or = x * y;
var or2 = x * y * sum;
// 取余
var op = x % y;

alert(sum2)
alert(or)
alert(op)
alert(or2)

var c = x + sum / 8 - 3
alert(c)
var c2 = (x + sum) / (8 - 3)
alert(c2)

var x = 3;
x++ // x = x+1

二. 赋值运算符

 • = : 赋值
 • += : 加等于
 • -= : 减等于
 • *= : 乘等于
 • /= : 除等于
var a=5;
var b=6;
a=b;

var c = 10;
c += 5; // c = c+5;
c -= 2; // c = c-2
c *= 4;
c /= 3;
alert(c);

三. 比较运算符

 • >>=
 • <<=
 • != : 不等于
 • == : 非严格比较 (等于)
 • === : 严格比较 (等于)
 • !== : 不等于
// 严格比较
var a = 5;    // Number
var b = '5'; // String
var isequal1 = a === b;
console.log(isequal1); // false

// ==: 等于 
var isequal2 = a == b;
console.log(isequal2); // true

四. 逻辑运算符

 • && : 逻辑与, 并且
 • || : 逻辑或, 或者
 • ! : 逻辑非, 取反
// &&
var weather = 'sunny';
var temp = 29; 
if (weather ==='sunny' && temp >30){console.log('天气太热,在家吃西瓜吹空调');
}else if(weather ==='sunny' && temp <= 30){console.log('天气不错,出去玩');
}

// ||
var chanese = 85;
var math = 75;
if (chanese >=90 || math >=80){console.log('出去玩');
}else{console.log('在家写作业');
}

// !
var login = false;
alert(!login);
if (!login) {console.log('用户已登入');
}
正文完
 
shawn
版权声明:本站原创文章,由 shawn 2023-06-16发表,共计879字。
转载说明:除特殊说明外本站文章皆由CC-4.0协议发布,转载请注明出处。
评论(没有评论)